Stavebné povolenie, či územné konanie?

24.10.2013

Na začiatku je potrebné vedieť, kvôli čomu oslovujete stavebný úrad. Upravuje nám to Vyhláška č. 453, Ministerstva žživotného prostredia Slovenskej republiky z 11. decembra 2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Podľa vyhlášky môžete žiadať stavebný úrad o :

  • územné rozhodnutie – v prípade, že idete meniť účel pozemku, pri stavbe väčšieho ako jednoduchého rodinného domu, keď sa vaše plány presne nezhodujú s aktuálnym územným plánom. Pokiaľ idete stavať iba jednoduchší rodinný dom, je možné, že vám územné rozhodnutie spoja so stavebným konaním. Je to však individuálne, určite odporúčam osloviť stavebný úrad, pod ktorý patrí váš pozemok.
  • stavebné povolenie – projekt pre stavebné povolenie (PSP) podávate na váš stavebný úrad. tomuto kroku sa v podstate nevyhnete pri žiadnej stavbe väčšej ako 25 m2. čo má obsahovať projekt pre stavebné povolenie popíšem v tomto článku.
  • povolenie zmeny stavby pred dokončením- pokiaľ sa vám počas výstavby zmenia plány, hlavne ak chcete pridávať ďalšie priestory, ďalšie podlažie, prípadne celkom zmeniť účel objektu, musíte podať návrh na váš stavebný úrad
  • povolenie terénnych úprav
  • povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
  • vydanie kolaudačného rozhodnutia- po dokončení všetkých prác na stavbe, keď už môžete bez obmedzení užívať vašu stavbu, požiadajte o kolaudačné rozhodnutie. Až potom môžete vašu stavbu využívať oficiálne bez obmedzení
  • povolenie zmeny užívania stavby
  • povolenie na odstránenie stavby
  • overenie dokumentácie skutočného vyhotovenie stavby
  • ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác – ohlásenie drobných stavieb vám stačí, ak plánujete stavbu menšiu ako 25 m2, prípadne rekonštruujete objekt, ale nezasahujete vo väčšej miere do stavebných konštrukcií. Pokiaľ plánujete posúvať, búrať, stavať nové steny a priečky, mali by ste podať žiadosť o stavebné povolenie